ثبت نام

 
امروز یکشنبه 25 آذر 1397
 
   
 
 
1395/02/22
برگزاری اولین جلسه کمیته نظام پیشنهادها در سال 95
اولین جلسه کمیته نظام پیشنهادها در سال 95 در تاریخ94/2/19 در اداره سازمان و روش های معاونت برنامه ریزی و هدایت راهبردی برگزار گردید که طی این جلسه محورهای زیر مورد بررسی قرار گرفت : 1- بررسی پیشنهادهای رسیده از تاریخ 1394/12/01 الی 1394/12/29 2-تعیین محور های جذب پیشنهاد مبتنی بر استراتژهای بانک و عارضه های موجود برای فراخوان از طریق نظام پیشنهادها 3- بررسی تغییرات دستورالعمل نظام پیشنهادها : تعیین چشم انداز و اهداف نظام پیشنهادها نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان برای ارائه پیشنهاد ها و ایده های ناب تعیین حق کارشناسی کارشناسان/ اعضاء کمیته نظام پیشنهادها ی بررسی کننده پیشنهادها
1395/06/13
اعلام منتخبين جلسه دوم نظام پيشنهادها در سال 95
"بسمه تعالي" " اعلام منتخبين جلسه دوم نظام پيشنهادها در سال 95" با عرض سلام خدمت کليه همکاران محترم ؛  با عنایت به برگزاری دومین جلسه کمیته نظام پیشنهادها در تاریخ 21/04/1395 جهت بررسی پیشنهادهای رسیده از تاریخ 1/1/1395 الی 31/2/1395 ، به اطلاع می رساند پیشنهاد آقایان احمد عطایی کچویی با کد پرسنلی70710 و اسماعیل افشاری با کد پرسنلی 31303 و حمید رضا معصومی با کد پرسنلی 73548از سوی اعضاء محترم کمیته ، حد نصاب امتیاز جهت دریافت پاداش را کسب نموده و طبق زیر پاداش آنها پرداخت گردید: احمد عطایی کچویی از استان اصفهان - مبلغ 5.200.000 اسماعیل افشاری از استان اصفهان - مبلغ 5.000.000 حمیدرضا معصومی از استان تهران - مبلغ 4.900.000
1395/06/13
اعلام منتخبين جلسه سوم نظام پيشنهادها در سال 95
"بسمه تعالي" " اعلام منتخبين جلسه سوم نظام پيشنهادها در سال 95" با عرض سلام خدمت کليه همکاران محترم ؛  با توجه به برگزاری سومین جلسه کمیته نظام پیشنهادها در تاریخ 27/05/1395 جهت بررسی پیشنهادهای رسیده از تاریخ 1/3/1395 الی 31/4/1395 ، به اطلاع می رساند پیشنهاد آقایان محمدمهدی قربانی موسی آبادی با کد پرسنلی 41940 و صادق کریمی با کد پرسنلی 31983 و سید اسماعیل گلریز با کد پرسنلی 70590از سوی اعضاء محترم کمیته ، حد نصاب امتیاز جهت دریافت پاداش را کسب نموده و طبق زیر پاداش آنها پرداخت خواهد شد : محمدمهدی قربانی موسی آبادی از استان اصفهان - مبلغ 5.760.000 صادق کریمی از استان فارس - مبلغ 5.360.000 سید اسماعیل گلریز از استان مازندران - مبلغ 4.870.000
1395/06/20
اعلام منتخبین جلسه چهارم کمیته نظام پیشنهادها در سال 95
با عرض سلام خدمت کليه همکاران محترم ؛  با توجه به برگزاری چهارمین جلسه کمیته نظام پیشنهادها در تاریخ 15/06/1395 جهت بررسی پیشنهادهای رسیده از تاریخ 1/5/1395 الی 31/5/1395 ، به اطلاع می رساند پیشنهاد آقای قدیر محمدی با کد پرسنلی 30901 از سوی اعضاء محترم کمیته ، حد نصاب امتیاز جهت دریافت پاداش را کسب نموده : قدیر محمدی -- استان اردبیل -- مبلغ پاداش 6.250.000 ریال
1395/07/28
اعلام منتخبین جلسه پنجم کمیته نظام پیشنهادها بررسی پیشنهادهای 1-6-95 الی 31-6-95
با توجه به در یافت 222 پیشنهاد از سطح کشور از تاریخ 1-6-1395 الی 31-6-1395 و بررسی کارشناسان واحدهای تخصصی تعداد 8 پیشنهاد از به کمیته راه یافتند که در جلسه کمیته هیچ یک از پیشنهادها امتیاز لازم جهت اعطای پاداش نقدی را بدست نیاورده و پیشنهاد منتخب در این جلسه وجود نداشت.
 
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده می باشد. ©1393